ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

  • Καθαρισμός, ευπρεπισμός και καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου. Εξασφάλιση και  συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Διαχείριση, καθαρισμός, εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.