Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών βρίσκεται στην αίθουσας αναμονής  της Παθολογικής κλινικής.

Αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

•          Η  φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων  και εξιτηρίων .

•          Η  λογιστική παρακολούθηση των νοσηλειών, η χρέωση δαπανών νοσηλείας και η προώθηση των σχετικών χρεώσεων στο λογιστήριο προς έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

•          Η τήρηση  λεπτομερών στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κίνησης.

•          Η χορήγηση πιστοποιητικών νοσηλείας στους ασθενείς, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

•          Η αρχειοθέτηση και φύλαξη των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.


Υπεύθυνος  Τμήματος Κίνησης Ασθενών: Κλήμης Παναγιώτης

Τηλεφωνικό Κέντρο        :  +30 22970-24489 εσ. 1