ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Συντήρηση και επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτηρίων του Νοσοκομείου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και ιδιαίτερη φροντίδα για  την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.
2.Κατάρτιση μελετών για την εκτέλεση των έργων, επίβλεψη εκτέλεσής τους και ευθύνη παραλαβής τους.
3. Σχεδιασμός επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στον Πρόεδρο και το Λογιστήριο, για την κατάρτιση  προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου.
4. Ευθύνη εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και προμήθεια εξοπλισμού και υλικών.
5. Ευθύνη ομαλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων και παροχής αερίων.
6. Επιμέλεια καλής λειτουργίας, επισκευών και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
7. Επιμέλεια καλής λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής  Ιατρικού Οξυγόνου.
8. Φροντίδα για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
9. Παρακολούθηση και έλεγχος της ομαλής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
10. Ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου.
11. Ευθύνη για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής του Νοσοκομείου. Παρακολούθηση καταναλώσεων ενέργειας και καυσίμων και σύνταξη μελετών βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του Νοσοκομείου.

12. Ορθή χρήση και ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και των αναλωσίμων υλικών.
13. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
14. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.

15. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, σύνταξη και επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
16. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
17. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
18.Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

19. Πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαραγωγή τους, εφ’ όσον χρειαστεί.

20. Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου με φύτευση ή στάθμευση και προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία διαχειρίζεται και Θέματα Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο, τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

1.Αποτύπωση και καταγραφή του παραγόμενου έργου του Νοσοκομείου, όπως επισκεψιμότητα Ιατρείων: Εργαστηριακό έργο, συγκριτικά στοιχεία, λοιπές δραστηριότητες, κλπ. με την εξαγωγή δεικτών.

2.Παρακολούθηση της ανάλωσης υλικών και φαρμάκων.

3.Παρακολούθηση στόχων και εφαρμογής δράσεων και πρακτικών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργασίας με τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου για καταγραφή διαδικασιών και προοπτική  πιστοποίησής τους.

Σκοποί

  • Ποιοτικός έλεγχος λειτουργίας της Κλινικής και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου.
  • Εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης ποιότητας της Κλινικής και των Εργαστηρίων με σκοπό την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης βάσει των στόχων της Διοίκησης.
  • Συντονισμός ερευνών ικανοποίησης των εσωτερικών και  εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.