ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων και  Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
β. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς,  σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων Ιατρών.
γ. Προγραμματισμός και κατανομή των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωσή τους.
δ. Ευθύνη ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.