ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής  Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 1. Παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως στο κοινό και τους ασθενείς.
 2. Εξυπηρετεί τους πολίτες, μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 3. Χορηγεί, σε συνεργασία με τους Ιατρούς και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, πιστοποιητικά και αντίγραφα από τους Φακέλους των ασθενών  στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή αίτησης.
 4. Προγραμματίζει τα ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία και  υποστηρίζει γραμματειακά την Ιατρική και Νοσηλευτική  Υπηρεσία. 
 5. Υποστηρίζει γραμματειακά και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 6. Τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο και διακινεί την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία ( παραλαβή, διανομή, αρχειοθέτηση).
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο : Α & Μ.  Σταμοπούλου – Καλοκουβάρου Α.Ε. της κ. Μαρίας Καλοκουβάρου – Σταμοπούλου.
 1. Χειρίζεται όλες τις λογιστικές δραστηριότητες.
 2. Διατηρεί τα αποδεικτικά πιστωτικά στοιχεία και κάμει πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές (πληρωμές, εισπράξεις).
 3. Εκδίδει και ελέγχει τις καταστάσεις Μισθοδοσίας του προσωπικού.
 4. Εκδίδει περιοδικές αναφορές ταμειακής ρευστότητας του Νοσοκομείου, ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 5. Συντάσσει τον οικονομικό σχεδιασμό – προϋπολογισμό, έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και μηνιαίο και ετήσιο απολογισμό.
 6. Παρακολουθεί λογιστικά τον λογαριασμό των νοσηλευομένων, χρεώνει δαπάνες νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από την Παθολογική Κλινική και εκδίδει δελτία παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
 • Τμήμα Κίνηση Ασθενών

Υπο ανάπτυξη

 • Μηχανοργάνωση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ

Υποστήριξη Eφαρμογών

Στόχος: Οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη του συνόλου των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών που αποτελούν την Πληροφοριακή Υποδομή του Νοσοκομείου. Η κατεύθυνση και ο στόχος των συστημάτων αυτών είναι ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διέπεται από βασικούς κανόνες λειτουργίας και καλύπτει όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου προσβλέποντας στην παροχή σύγχρονων Υπηρεσιών Υγείας με την βοήθεια της τεχνολογίας.

1.Διαχειρίζεται, υποστηρίζει, συντηρεί και ελέγχει τις υπολογιστικές δομές (Η/Υ, εκτυπωτές, scanners, barcode εκτυπωτές κ.τ.λ.).

2.Υποστηρίζει, συντηρεί την καλή λειτουργία του δικτύου, διαχειρίζεται τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος.

3.Υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήματα των υπολογιστών.

4.Υποστηρίζει, εκπαιδεύει χρήστες στα παραπάνω συστήματα.

5. Επιλύει τεχνικά προβλήματα του Η/Υ εξοπλισμού, υποστηρίζει, επισκευάζει ή αντικαθιστά τις περιφερειακές συσκευές.

6.Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές – στατιστικά.

7.Διασυνδέει με το Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), Web-site, Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk).