ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε προσερχόμενου περιστατικού και ταχύτερη διακίνηση των πλέον σοβαρών και επειγόντων περιστατικών.  

Ως επείγον περιστατικό ορίζεται αυτό, στο οποίο η υγεία και η ζωή ενός ατόμου απειλούνται είτε από αιφνίδια εμφάνιση νόσου είτε από βίαια εξωτερικά αίτια. Kαι, συνεπώς, η παροχή άμεσης και κατάλληλης φροντίδας «στον κατάλληλο χρόνο και τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό» δύναται να είναι σωστική ή να περιορίσει την πιθανότητα μόνιμων βλαβών.